Logo designer: Yana Okoliyska

4.75
3.833335
3.25
4.333335
4.375