Logo designer: Simon Says

4.8
4.714285
4.333335
4.333335
4.6
3.333335
4.8
4.5
4
3.333335
4.30769
4.22222